umutyasarozgen

Month: Şubat, 2018

Prens ve Devrimci — Jean-Claude Milner

Komünizmin Güncelliği

75877Özet

Saint-Just’a göre devrimci, başkalarının göremediğini görür. Descartes’a göreyse Prens, sıradan bir kimsenin görmediğini görür. Her ne kadar Stalin bu kavrayışların herhangi birisinden haberdar olmamış olsa bile, eyleme tarzında bunlardan sanki kendine özgü bir sonuç çıkarmış gibi: modern dünyada yalnızca bir devrimci bir Prens olabilir. Böylece Stalin, Lenin’in Marksist teorinin mutlak gücüne yönelik ünlü düşüncesini yeniden anlamlandırmıştır. Lenin, Lacan’ın S1 ve S2 olarak tanımladığı gerçeklikleri bir araya getirirken, Stalin Marksizm-Leninizmi radikal bir şekilde değiştirmiştir. S1 ve S2 arasındaki ayırımı yeniden keşfetmiş. Öte yandan, kendi S1 tanımını ileri sürmüştür; S1’i cisimleştiren özne Saint-Just’un devrimcisine ve Descartes’ın Prensine benzer: o, başka kimsenin bilmediğini bilir. Böylesi bir hamlenin teorik ve pratik sonuçları hesap edilemez. Bunlardan bazıları korkunç olmuştur. Ama şu inkâr edilemez ki bunlar Lenin’in siyasi tercihlerindeki bazı temel kusurları düzeltmiştir.

Anahtar Kelimeler: Devrimci, Prens, Bilgi, Bilgisizlik, Gerçek, Gerçeklik

Stalinist rejimin bir zorbalık yönetimi olduğu konusundaki ortak kanıdan ayrılmayacağım. O değerlendirmenin varlığını kabul…

View original post 2.865 kelime daha

Konjonktür – Trinh Van Thao

Komünizmin Güncelliği

screen-shot-2016-09-08-at-4-43-53-pm

“Siyasi konjonktür” kavramının, sadece Marksist praxis açısından değil, karar alma mekanizmalarının anlaşılmasına ilişkin kuramsal çalışmalar açısından da önemi, günümüzde hâlâ yeterince kavranmamıştır. Bazen siyasetçinin takıntısı haline gelen siyasi konjonktür, “o günün gündemidir” ya da Marx’ın sözleriyle açıklamak gerekirse, determinist ideolojilerin indirgeyici şemalarına hapsolmayı reddeden gazetecinin, tarihçinin ya da sadece yurttaşın “var olan ve her gün yenilenen tarihsel malzemesi” dir (Ücretli Emek … ). Bilgi teknolojilerinin (bilişim, araştırma teknikleri, iletişim bilimleri. ..)  gelişimi, konjonktürel çözümlemenin hizmetindeki araçları bollaştırsa da, bu çözümlemenin ne toplumsal doğasını, ne de tarihsel ereğini değiştirir. Konjonktürel çözümlemenin kaynakları: L. Althusser’in sağladığı katkılardan biri, anlık duruma ilişkin yığınla siyasi çözümlemenin, parti çizgisini belirleyen birçok kararın, bu çizgiyi tanımlayan ve yorumlayan konuşmaların, siyasi kararları yansıtan ya da onlardan sonuçlar çıkaran sloganların “yabani ot” halinde bırakılmış olmasına, araştırmacıların dikkatini çekmesidir. Dikkatli her okuyucu, bu incelemelerden, faaliyetlerin sıralanışını, bu faaliyetlerin iç mantığını, yürütülme tarzlarını ve sonuçlarını, sınıf mücadelesinin örgütlenme biçimlerini, bu…

View original post 1.365 kelime daha

Erkek hazzının kadın bedeli – Lili Loofbourow

Erkek hazzının kadın bedeli – Lili Loofbourow

https://dunyadanceviri.wordpress.com/2018/02/12/erkek-hazzinin-kadin-bedeli-lili-loofbourow/
— Şurada oku dunyadanceviri.wordpress.com/2018/02/12/erkek-hazzinin-kadin-bedeli-lili-loofbourow/

Paul Mason’ın “Postcapitalism: A Guide to our Future” kitabı üzerine – Branko Milanovic

Dünyadan Çeviri

Book

Ticarileşme bize sadece yeni kâr kaynakları bulmak isteyen şirketler tarafından dışarıdan dayatılmaz. Ticarileşmeye kendi irademizle de dahil oluruz çünkü kapitalizm içindeki uzun sosyalleşmemiz, onun küresel kapsamı ve dolayısıyla kapitalizm içinde uzun süre sosyalleşmemiş olanlar arasında da taklit edilmesi yüzünden insanlar kapitalist hesap makinelerine dönüşmüştür. Her birimiz vaktimize, duygularımıza ve aile ilişkilerimize örtülü (“gölge”) fiyatlar biçen küçük birer kapitalist düşünce merkezi haline gelmişizdir.

Son derece iddialı bir kitap. Paul Mason 300’den az sayfada yalnızca kapitalizmin 300 yılını ve onu başka bir sistemle (sosyalizmle) değiştirme çabalarını anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda onun en sonunda nasıl dönüşeceğini gösterip bu dönüşümü kolaylaştırmak için bir dizi politika da öneriyor. Dahası, geniş kapsamı ile görece küçük boyutunu karşılaştırınca düşünülebileceği gibi yüzeysel bir kitap da değil. Mason’ın herkesin anlayabileceği bir tarzda yazmış olması da yanıltmasın kimseyi. Gazeteci tarzında yazılmış olabilir ama sorulan sorular, tartışmanın niteliği ve kitabın amaçları birinci sınıf.

View original post 1.076 kelime daha

Öncülük etme/Geriden gelme -Marguerite Dupire

Komünizmin Güncelliği

lenin (1)

Öncülük etme-geriden gelme kavram çiftinin temel ve üstyapı ilişkisine atfedildiği düşünülebilir. Ama durum böyle değil. Toplumsal bütünün şu ya da bu unsuru bir önderlik etme ya da geride kalma üzerinden nitelenemez, mevcut her önderlik etme ve geride kalma, toplumsal bütünün unsurlarının birbirine eklemlenmesinde ve eklemlenmesiyle düşünülmelidir. Bu unsurların konumu ve önemi, önderlik etmenin ya da geride kalmanın ifade edildiği zamandaki art arda geliş düzenleriyle ilişkilendirilemez. “Bu hassasiyet ve kavrayış yoksunluğu, aralarında organik bir bağ oluşturan şeyleri olağan bir şekilde ilişkilendirmekten ibarettir … ” (Elyazmaları, 57-58, I, 22; Grundrisse, 9-10). “Gerçekten de, sadece hareketin, ardışıklığın, zamanın mantıksal formülü, toplum yapısını nasıl açıklayabilirdi?” (Felsefenin Sefaleti, 120). Louis Althusser, “ayrımsal zamansallık” kavramını geliştirirken, bu noktanın altını çizer (Kapital’i Okumak). Her unsur bütünün içinde “belirlenim göstergesi”yle ya da “etkililik göstergesi”yle yer alır; bu yer, belirli, sürekli, homojen tarihsel (ideolojik) bir zamana göre tanımlanamaz.

Bununla birlikte, bazen öncülük etmeleriyle nitelenen bilinç ve felsefe için istisnalar…

View original post 934 kelime daha